Expectations

The American Academy of Pediatric Dentistry recommends seeing a pediatric dentist when the first tooth appears, or no later than your child's first birthday. 

Preparing for your child's first visit

At Sunrise we tailor your child's first visit based on their age and comfort level.  For example, infants and young children often do better in a parent's lap, whereas older children may be able to independently sit in the dental chair for their cleaning.  Depending on your child's age, he or she could bring a favorite small toy, stuffed animal or blanket to their first visit.  We are more than happy to accommodate whatever may make your child most comfortable. 

Preparing for your child's treatment visit

Leave it to us. Dr. Crespi and her staff will explain everything in easy to understand language based on your child's age. We use words like "counting teeth", "ice cream water" or "sleepy juice", "sugar bugs" and "Mr. Thirsty". Our intention is not to "fool" your child, but rather to create an interactive experience with dental treatment through positive reinforcement. We appreciate your help!

always remember

You, as the parent, play the most important role in your child’s dental care.  If you have any questions about your child's visit, please call the office. We would be happy to personally walk you through the process so you feel prepared prior to your scheduled appointment.

 

Language interpretation Services

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish:

 Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüistica gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Vietnamese:

 Chúng tôi sẽ  thự c hiện các bướ c cầ n thiết để  cung cấ p dị ch vụ  hỗ  trợ  ngôn ngữ  miễ n phí cho những ngườ i giao tiế p bằ ng nhữ ng ngôn ngữ  mà chúng tôi có thể  nghe thấ y tạ i phòng khám củ a mình và cho những ngườ i không có đủ trình độ  tiếng Anh để  thả o luậ n về  dị ch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấ p.

Chinese:

我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Korean:

저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다 . 다만 , 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Russian:

Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Amharic:

አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡

Arabic:

سوف†نقوم†باتخاذ†خطوات†معقولة†من†أجل†توفير†خدمات†المساعدة†اللغوية†بدون†تكلفة†للأشخاص†الذين†يتحدثون†لغات†أخرى†من

المرجح†أن†نستمع†إليها†خلال†ممارستنا†والذين†لا†يتقنون†تحدث†الإنجليزية†بشكل†جيد†يمكنهم†من†التحدث†إلينا†فيما†يتعلق†برعاية†الأسنان

التي†نقدمهاÆ

German:

 Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

French:

 Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Nepali:

हामीले उपलब्ध गराउने दन्तसेवाको बारेमा राम्रोससत अंग्रेजीमा कुरा गनन नसक्ने र हाम्रो अभ्यासमा हामीले सुन्ने भाषाको लागग भाषासम्बन्धी सेवा ननशुल्क उपलब्ध गराउन हामीले जरुरी कदमहरू चाल्नेछेेों ।

Tagalog:

Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Japanese:

実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそれほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

Cushite:

Wayita hojjii keenyatti Afaanota garaa garaagaraa namoota dubbatani fi tajaajila yaalaa nuti kenninuuf kan nu dandeessisu namoota dandeettii Aaan Ingilliffaa gahaa ta’e hin qabneef deeggarsa afaanii kanfaltii irraa bilisa ta’e kennuudhaaf tarkaanfii bu’a qabeessa ta’e ni fudhanna.

Persian (Farsi):

ما†برای†ارائه†خدمات†ترجمه†رايگان†به†افرادی†که†زبان†انگليسی†آنها†برای†صحبت†با†ما†درباره†خدمات†مراقب†از†دندان†ارايه†شده†ما†در†حد

کافی†نبوده†و†به†زبان†های†صحبت†می†کنند†که†ما†به†احتمال†زياد†در†هنگام†کار†با†آنها†سر†و†کار†پيدا†می†کنيم†گام†هايی†منطقی†را†بر†خواهيم

داشتÆ

Kru (provided in Bassa):

Di yòŋ makitik mòmasso i nyuu ti mahola ma yanga i bot ba mpòt mahop mayélè di la emblè i bolo yés hiki kèl, ndi baba pòt bé Ngissi longuè i nyuu podos bés kolbaha ni matibla ma massòŋ ndi ti bò.

Ibo:

Anyi gaa nye ndi mmadu ezibote steps í nye ha asusu ha na sù, hàgà akwugwo màkà ya. Í gwa anyi màkà otu ha sî mèziè èze ha nke anyi n' nye ha.

Yoruba:

Àwa yoo gbe awọn ìgbésè ti o tọ́ lati pese iṣẹ iranlọwọ fun èdè l’ọfẹ fun awọn eniyan ti o nsọ awọn èdè ti o ṣeeṣe fun wa lati gbọ l’ẹnu iṣẹ wa ati awọn ti kii sọ èdè Gẹẹsi daradara tó lati ba wa sọrọ nipa aboju eyín ti àwa npese


Sunrise Pediatric Dentistry complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Sunrise Pediatric Dentistry does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

SUNRISE PEDIATRIC DENTISTRY

• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

           ○ Qualified sign language interpreters     
          ○ Information written in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)

• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

          ○ Qualified interpreters
          ○ Information written in other languages

If you need these services, contact Danika Vielma.

If you believe that Danika Vielma has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html